Ανάληψη αντιπροσωπείας της DOMINO PRINTING SCIENCES PLC και νέα δραστηριότητα στη βιομηχανική κωδικοποίηση.

Ίδρυση ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Ιδρύεται η εταιρεία ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ.